formularioHidden
formularioRDF

Panel Information

GNOSS usa cookies, propias y de terceros, con finalidad principalmente técnica y necesaria para la prestación de nuestros servicios.Más información sobre nuestra política de cookies. 

 

ACEPTA para confirmar que has leído la información y aceptado su instalación.Puedes modificar la configuración de tu navegador. 

Denominación: Adhesión al plan renove de instalaciones eléctricas comunes para entidades colaboradoras.

Información básica

Descripción:

La presente orden tiene por objeto aprobar las bases por las que se regirá la concesión de ayudas por parte de la Consejería de Economía, Empleo e Industria destinadas a la renovación de instalaciones eléctricas comunes en edificios de viviendas, con el fin de mejorar sus condiciones de seguridad y favorecer la incorporación de medidas de eficiencia energética, así como para la selección de entidades colaboradoras que participan en su gestión.

Código SIA: 1109945
Administración:
Administración Autonómica
Comunidad autónoma:
Galicia
Departamento: Comunidad Autónoma de Galicia
Centro directivo: Dirección General de Energia y Minas
Nivel de tramitación electrónica: Descarga de formulario

Tramitación electrónica

Sistemas de identificación: Certificado electrónico
Sistemas de identificación: DNI electrónico
Sistemas de identificación: Otros

Información adicional

Unidad gestora: Dirección General de Energia y Minas

Forma de inicio

Iniciación: Interesado
Efecto del silencio: Negativo
Plazo de resolución: 15
Días naturales

Documentación asociada

Documentación:

- Solicitude segundo o Anexo II. - Copia do documento acreditativo de poder suficiente do representante legal da entidade. - Convenio de colaboración asinado entre a Consellería de Economía, Emprego e Industria e a entidade colaboradora para a xestión de axudas relativas ao Plan Renove de Instalacións Eléctricas Comúns (ANEXO III) - As solicitudes, deberán presentalas as entidades colaboradoras exclusivamente por vía electrónica, a través do formulario normalizado accesible dende a sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal, ou ben dende as páxinas web: https://entidadescolaboradoras.xunta.gal/electricas, http://planrenoveinstalacionselectricas.xunta.gal, de acordo co establecido nos artigos 27 da Lei 39/2016, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, e 24 do Decreto 198/2010, do 2 de decembro, polo que se regula o desenvolvemento da Administración electrónica na Xunta de Galicia e nas entidades dela dependentes. - Esta documentación complementaria se presentará electronicamente utilizando calquera procedemento de copia dixitalizada do documento orixinal ou copia compulsada/auténtica. Neste caso, as copias dixitalizadas presentadas garantirán a fidelidade co orixinal baixo a responsabilidade da persoa solicitante ou representante. A Administración poderá requirir a exhibición do documento orixinal para o cotexo da copia electrónica presentada segundo o disposto nos artigos 27 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos, e 22 do Decreto 198/2010, do 2 de decembro, polo que se regula o desenvolvemento da Administración electrónica na Xunta de Galicia e nas entidades dela dependentes.Sempre que se realice a presentación de documentos separadamente da solicitude deberase indicar o código e o órgano responsable do procedemento, o número de rexistro de entrada da solicitude e o número de expediente se dispón del.

Materias

Energía e industria